رمز من             امتیازات از 10 می باشد که مطابق جدول زیر می توانید امتیاز خود را وارد نمایید
عالی خیلی خوب خوب رو به پیشرفت
10 7 5 3
روز های هفته خوردن مواد مفید( شیر، میوه و ....) کمک به والدین احترام به بزرگتر ها انجام تکالیف مهد کودک مسواک زدن زود خوابیدن
شنبه
یکشنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
جمع امتیازات 0 0 0 0 0 0